(PDF-versie)

Privacy Statement

Versie 2018-01

Peter Schütte Beeldbewerking, gevestigd aan Carnegielaan 6/2.07
2517KH Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

peterschuttebeeldbewerking.nl 

Carnegielaan 6/2.07

2517KH Den Haag 

0614067490

Peter Schütte is de Functionaris Gegevensbescherming van Peter Schütte Beeldbewerking. Ik ben te bereiken via peter@peterschuttebeeldbewerking.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Peter Schütte Beeldbewerking verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via peter@peterschuttebeeldbewerking.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Peter Schütte Beeldbewerking verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om diensten (of eventueel goederen) bij je af te leveren

- Peter Schütte Beeldbewerking verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor  belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Peter Schütte Beeldbewerking neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Peter Schütte Beeldbewerking gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Filemaker Pro, Contacten (Apple). Deze systemen worden gebruikt om adres- en telefoongegevens te noteren.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Peter Schütte Beeldbewerking bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, adres, dienstverlening, facturen: 10 jaar na het laatste contact worden de gegevens verwijderd. Gegevens blijven zo lang bewaard om nog terug te kunnen vallen op de dienstverleningshistorie en om te communiceren over bijvoorbeeld adreswijzigingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Peter Schütte Beeldbewerking verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Peter Schütte Beeldbewerking gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Peter Schütte Beeldbewerking en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een tekstbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar peter@peterschuttebeeldbewerking.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, in ieder geval binnen twee weken, op jouw verzoek .

Peter Schütte Beeldbewerking wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Peter Schütte Beeldbewerking neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via peter@peterschuttebeeldbewerking.nl.